Nieuws Houthalen-Helchteren

Dertigtal vaten met chemisch afval gedumpt

Dertigtal vaten met chemisch afval gedumpt

Dinsdag 15/1 In de Hortelstraat in Houthalen zijn vanochtend een dertigtal vaten aangetroffen, vermoedelijk met chemisch drugsafval. Na het nodige sporenonderzoek en staalnames zijn de vaten opgeruimd door de Civiele Bescherming.

Onderzoek naar slimme fietspaden

Onderzoek naar slimme fietspaden

Dinsdag 15/1 Hasselt, Imo-Imomec en Van de Kreeke Wegenbouw gaan meewerken aan een prestigieus project dat de grootschalige productie van flexibele en goedkopere varianten van dunnefilmzonnecellen onderzoekt en de integratie ervan in wegeninfrastructuur zoals fietspaden, parkeerplaatsen, geluidschermen en wegen. Dat doen ze samen met Nederlandse, Duitse en Belgische kennisinstellingen, industriële spelers en bouwbedrijven binnen het Interreg EMR project Rolling Solar. Het Limburgse Imo-Imomec dat deel uitmaakt van UHasselt, IMEC en Energyville zal zich vanuit de materiaalexpertise toeleggen op het ontwikkelen van functionele demonstratiemodellen waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de betrouwbaarheid op module- en systeemniveau. Verder zal Imo-Imomec zich actief bezighouden met de introductie van potentiële toepassingen die door het bouwbedrijf Van de Kreeke in het Limburgse straatbeeld kunnen geïntegreerd worden. Naast de inbreng van Imo-Imomec zullen ook Bike Valley in Beringen, Confederatie Bouw Limburg en het Agentschap Wegen en Verkeer het project ondersteunen. “De provincie maakt hiervoor 222.780 euro vrij. Dat bedrag komt bovenop de steun uit het Europese Interreg-programma Euregio Maas-Rijn”, aldus Tom Vandeput gedeputeerde van Economie en Europese Aangelegenheden.

Herklassering waterlopen van kracht

Herklassering waterlopen van kracht

Maandag 14/1 In september besliste de Vlaamse Regering om de waterlopen in Houthalen-Helchteren te herklasseren van categorie 3 naar categorie 2, met ingang van 1 januari 2019. 34 km waterlopen veranderen daardoor van beheerder en komen nu in handen van de provincie Limburg. Deze herklassering is een stap in de goede richting, want ze werkt een vermindering van het aantal waterloopbeheerders in de hand. In het verleden telde onze provincie maar liefst 55 waterloopbeheerders met een versnipperd beleid als gevolg. Om dat tegen te gaan, bood het provinciebestuur enkele jaren geleden aan om de gemeentelijke waterlopen over te nemen. Daar gingen de meeste gemeentebesturen op in. Van de vroegere 55 waterloopbeheerders in Limburg blijven er nu nog 17 over: de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de provincie Limburg, 10 wateringen en 5 gemeenten. Door het waterlopenbeheer van de gemeenten over te nemen, kan het provinciebestuur een efficiënter en uniformer waterbeleid voeren. Het waterbeheer vergt immers steeds meer expertise, door de klimaatverandering met grotere kans op overstromingen en droogteproblemen.

Schoolagent nu ook op Instagram

Zondag 13/1 In Genk en Houthalen-Helchteren is een schoolagent actief als aanspreekpunt voor secundaire scholen en hun leerlingen. Deze inspecteur zal nu ook online terug te vinden zijn, op Instagram. Politie CARMA wil zo de agent meer bekendheid geven onder tieners en zijn aanspreekbaarheid stimuleren. Het nieuwe account zal ook gebruikt worden om de jongeren te sensibiliseren en te informeren.  In september 2017 voerde de wijkdienst van Politie CARMA een nieuwe functie in: de schoolagent. Deze bijzondere wijkagent kreeg de opdracht een brug te slaan tussen de politie en de elf secundaire scholen in Genk. De politie beoogt op die manier eenzelfde kwaliteitsvolle dienstverlening voor de scholen. Na een geslaagd schooljaar ‘op proef’ zijn in september 2018 ook drie secundaire scholen uit Houthalen-Helchteren aan het werkdomein toegevoegd. In januari 2019 maakt de schoolagent zijn online intrede op Instagram. Wat doet de schoolagent dan precies? Een wijkagent heeft een bemiddelende functie met als doelstelling escalatie te voorkomen. Ook de schoolagent heeft deze opdracht. Hij zorgt voor een proactieve en preventieve link tussen politie, scholen en jongeren en fungeert als ‘spelverdeler’. Als aanspreekpunt kan hij zelf afhandelen of intern doorgeven aan gespecialiseerde lokale politiediensten. Hij overlegt ook met andere zorg- en hulpverleningspartners en is dus één van de schakels in de veiligheidsketen in en rond het onderwijs. Dat deze aanpak loont, mocht blijken uit de evaluatie van het eerste schooljaar 2017-2018. Het vertrouwen tussen de partners groeit en de samenwerking wordt langzaam maar zeker bestendigd. De schoolagent is dan ook vaak aanwezig in de schoolomgeving, waar de leerlingen hem regelmatig treffen en maar al te graag een praatje slaan. Ze zullen hun schoolagent nu ook kunnen volgen op de ‘virtuele speelplaats’ Instagram. Aanwezigheid op het populaire platform moet de nabijheid van de inspecteur en zijn laagdrempelige aanspreekbaarheid ten goede komen. Via het account [!]schoolagent_politiecarma zal hij op luchtige wijze balanceren tussen ervaringen delen en informeren. Politie CARMA wil uittesten wat het effect van deze online aanwezigheid inhoudt, en in welke mate jongeren de stap zullen zetten om de inspecteur via Instagram aan te spreken. De schoolagent wordt het vaakst gecontacteerd voor conflicten en overlast (vergelijkbaar met burenruzies in de reguliere wijkwerking) en voor schoolverzuim. De communicatie via Instagram zal ook trachten in te spelen op deze thema’s.

Verkeerscontroles in Houthalen en Oudsbergen

Verkeerscontroles in Houthalen en Oudsbergen

Zondag 13/1 Van zaterdag 21 uur tot zondag van 3 uur heeft de politiezone Carma in het totaal 445 bestuurders gecontroleerd in Houthalen en Oudsbergen. Zes personen hadden teveel gedronken en één persoon was onder invloed van drugs. Twee rijbewijzen werden ingetrokken. Daarnaast waren er nog zes vaststellingen inzake verkeer (gordel, rijbewijs, technische eisen).

Veertig maanden cel voor verkrachting

Veertig maanden cel voor verkrachting

Vrijdag 11/1 Een dertiger uit Houthalen heeft van de rechter in Hasselt  40 maanden cel gekregen voor verkrachting van een 17-jarig meisje. De man had de deur op slot gedaan zodat ze niet weg kon. De dag na de feiten kon het meisje haar moeder alarmeren waarop de politie haar bevrijdde. (PG)